Қалай сұрақ қоямын?

0 дауыс
Сайт туралы бөлімінде 26 Жел, 2015 (1,002 ұпай) сұрағын қойды
Қалай сұрақ қоямын?

1 жауап

0 дауыс
26 Жел, 2015 (1,002 ұпай) жауап берді

Сұрақ қою үшін:

Бас беттегі «Сұрақ қою» өрісіне сұрақтың негізгі бөлігін жазып, Enter батырмасын шертеміз.

Келесі ашылған бетте сіздің сұрағыңызға ұқсас сұрақтар бар ма екенін тексеріңіз.

Егер ұқсас сұрақ табылмаса, онда сұрағыңызтуралы анықтаманы төменгі өрісте толық бере кетсеңіз болады.

Сұрақ орналасатын Санатты таңдаңыз.

Сұраққа қатысты «Ілмектер»-ді енгізіңіз.

«Сұрақ қою» батырмасын шертіңіз.

Сұрағыңызды нақты толық түсінікті етіп қоюға тырысыңыз. Сұрағыңыз түсінікті болса, алатын жауабыңыз да көп болады.

Қажет жағдайда:

- «Өңдеу» батырмасын шерту арқылы сұрағыңызды өңдей аласыз

- «Жасыру» батырмасын шерту арқылы сіз сұрақты жасыра аласыз, егер сайт админі өшірілуін қажет деп тапса ғана сұрақ толық өшірілетін болады. Оған дейін сұрақ жасырылынып арнайы орында сақталады.

 

FAQ-көмек (Сұрақтар мен жауаптар бөліміне қатысты)

Ұқсас сұрақтар

...